Клініка та терапія

КЛІНІЧНІ ПРЕДИКТОРИ

ПСИХОПАТОЛОГІЧНОГ

Олександр ФІЛЬЦ, Надія ДОЛІШНЯ, Олександр МИРОНЕНКО, Роман КЕЧУР

КЛІНІЧНІ ПРЕДИКТОРИ

ПСИХОПАТОЛОГІЧНОГО СИНДРОМОУТВОРЕННЯ

Незважаючи на більш ніж сторічну історію вивчення психопатологічних синдромів питання іх природи, механізмів формування, приналежності та предикторів їх формування надалі залишаються невивченими. Аналіз даних літератури, присвяченій проблемі вивчення психопатологічних синдромів, дозволив виділити домінуючу в відомій нам літературі точку зору, яка була сформульована ще наприкінці 19-го - початку 20 століття і носила клініко-описовий характер, тобто розглядала синдроми в сформованому вигляді, або патоморфозі чи патокінезі.

Така точка зору обмежувала можливості прогнозування перебігу захворювання, виявлення предикторів, а значить, і терапевтичні підходи. Плановане нами дослідження є спробою об`єднати семіотику (вчення про ознаки хвороб та їх характерні поєднання), ранжування (побудова рядів симптомів за величиною їх суб`єктивної та об`єктивної значимості), клініко-психопатологічний та клініко-порівняльний аналізи для визначення предикторів формування психопатологічних синдромів. Оскільки, однак, на момент формування виборки загальнопринятими у міжнародній практиці є дві систематики психічних розладів - МКХ-10 та DSM-IV, для нас важливими залишається розгляд формування та клініки психопатологічних синдромів згідно з обома систематиками. На прикладі вивчення 60 хворих з соматоформним синдромом нами сформована гіпотеза щодо побудови психопатологічного синдрому, який в сформованому вигляді включає патологію аперцептивної сфери, когнітивної, афективної та тілесної сфер. Оскільки взятий нами в якості прототипу соматоформний синдром має не тільки клінічну, але й онтогенетичну типологію, проведене нами дослідження дасть можливість проводити діагностичні та прогностичні заключення, а також розробляти більш обгрунтовані і ефективні підходи до адекватної терапії.


HOME PAGE Go at the top of the pageA cura di Geko Sistemi