Клініка та терапія

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СЕРТИФІКАТ З ПСИХОТЕРАПІЇ (f

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СЕРТИФІКАТ З ПСИХОТЕРАПІЇ (ЄСП). Критерії та процедура його надання
Схвалені Правлінням Європейської Асоціації Психотерапії і прийняті делегатами щорічної конференції ЄАП в Римі 29 червня 1997 р.

В 1991 р. у Відні (Австрія) була заснована Євро- пейська Асоціація Психотерапії. Психотерапевти з Німеччини, Швейцарії, Угорщини та Австрії стали її засновниками, а в подальшому до асоціації приєд- налися колеги з Бельгії, Великобританії, Болгарії, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Фран- ції, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Литви, Нідерлан- дів, Польщі, Росії, Швеції, Словаччини, Словенії, Іспанії та України. Європейська Асоціація Психоте- рапії об‚єднує 160 організацій (13 національних спі- лок) з 26 європейських країн і, відповідно, понад 50.000 психотерапевтів. Існує також можливість індивідуального членства. Діяльність ЄАП спрямована на захист інтересів професії та тої частини суспільства, яка користується її послугами, шляхом забезпечення відповідного рівня освіти та практичної діяльності фахівців. Одним з безпосередніх завдань ЄАП є розробка Європейського Сертифікату з Психотерапії, який би забезпечив освіту психотерапевтів відповідно до стандартів ЄАП та гарантував би можливість вільного пересування спеціалістів в межах Європейської Спільноти. 1. Страсбурзька Декларація з Психотерапії 1990 р. Страсбурзька Декларація з Психотерапії є колискою, в якій плекалася ідея ЄАП про впровадження єдиної і незалежної професії в межах усієї Європи.* 1.1. Психотерапія Љ незалежна наукова дисципліна, практична діяльність в якій є незалежною та вільною професією. 1.2. Психотерапевтична освіта здійснюється на висо- кому кваліфікаційному та науковому рівні. 1.3. Гарантується та забезпечується різноманіття методів психотерапії. 1.4. В психотерапевтичному процесі освіта здійсню- ється в повному обсязі і передбачає теорію, влас- ний досвід, практичну діяльність під супервізією. Набуваються необхідні знання подальших пси- хотерапевтичних процесів. 1.5. Доступ до освіти надається спеціалістам, які ма- ють попередню підготовку в різноманітних галу- зях гуманітарних та суспільних наук. Страсбург, 21 жовтня 1990 року * Відповідно до мети Всесвітньої Організації Охорони Здоров‚я (ВООЗ) угода про недискримінування чинна в межах Європейської Спільноти (ЄС) і спрямована на дотримання принципу свободи пересування осіб та служб в межах єдиного Європейського економічного простору. 2. Умови надання Європейського Сертифікату з Психотерапії (ЄСП) 2.1. Європейський Сертифікат з Психотерапії (ЄСП) буде надаватися практикуючим психотерапев- там, які мають завершену освіту. 2.2. Він буде надаватися Європейською Асоціацією Психотерапії відповідно до критеріїв, встановле- них ЄАП згідно з рекомендацією Національних Атестаційних Організацій, визнаних ЄАП, та зі схвалення Загальноєвропейської організації, яка репрезентує відповідні напрямки психотерапії. 2.3. Звичайно умови надання ЄСП встановлюються Європейським Комітетом з Освітніх Стандартів Правління ЄАП, і посилання в цьому документі на ЄАП за відсутності інших вказівок в дійсності означає посилання на Європейський Комітет з Освітніх Стандартів від імені ЄАП. 2.4. На початку сертифікати будуть надаватись на п‚ятирічний період. 2.5. Передбачається встановлення оплати за надання ЄСП, яка буде розподілятися між національни- ми Спілками та ЄАП для відшкодування адміні- стративних видатків. 3. Визнані органи, які залучаються до надання ЄСП 3.1. Національні Атестаційні Організації 3.1.1. Обов‚язковою є наявність Національної Спіл- ки, тобто єдиної організації в межах країни, визнаної ЄАП безсумнівно найбільшою орга- нізацією, що репрезентує найширше коло різноманітних підходів до психотерапії в цій країні; АБО за відсутності Національної Спілки обов‚язковою є наявність організації Љ члена ЄАП, яка знаходиться у відповідній країні і визнана ЄАП здатною діяти як Національна Атестаційна Організація. 3.1.2. Обов‚язковим є дотримання Національною Атестаційною Організацією етичних принци- пів, процедур заскарження, освітніх стандар- тів, методології освіти та чинних процедур перехідного періоду, що відповідають крите- ріям, встановленим ЄАП. 3.2. Загальноєвропейська Організація 3.2.1. Обов‚язковою є наявність організації-члена ЄАП, визнаної ЄАП єдиною організацією, що репрезентує напрямок психотерапії, який відповідає критеріям ЄАП (див. Розділ 4). 3.3. Освітні Організації 3.3.1. Для надання Європейського Сертифікату з Психотерапії Освітні Організації повинні від- повідати критеріям ЄАП, критеріям визнаної Національної Спілки і, за наявності, Загально- європейської Організації, що представляє цей напрямок освіти. Вони також повинні відпові- дати етичним та адміністративним стандартам, визначеним Національною Спілкою. 3.4. Європейська Асоціація Психотерапії. За відсутності інших вказівок, посилання на ЄАП повинні означати посилання на Правлін- ня ЄАП або будь-який інший орган ЄАП, уповноважений Правлінням, переважно Љ Європейський Комітет з Освітніх Стандартів. 4. Напрямки психотерапевтичної освіти, які дають право на надання ЄСП 4.1. Метод (напрямок) повинен бути добре визна- ченим і мати чітке теоретичне обгрунтування гуманітарними науками. 4.2. Теорія повинна бути поєднана з практикою, бути прикладною до широкого кола проблем та її ефективність має бути доведена. 4.3. Методи повинні бути науково визнаними як валідні з боку ЄАП та в декількох європейських країнах відповідними фаховими організаціями. 5. Тривалість та зміст психотерапевтичної освіти 5.1. Загальна тривалість освіти повинна бути не мен- шою ніж 3.200 годин, розподілених на 7 років, з яких щонайменше 4 роки мають бути присвя- чені спеціалізованій психотерапевтичній фаховій освіті. ЄАП спільно з Національними Атестацій- ними Організаціями та Загальноєвропейськими Організаціями буде визначати пропорцію освіт- ніх елементів, якими необхідно оволодіти для надання ЄСП. 5.2. Освіта повинна бути підтверджена і науково визнана Національною Атестаційною Організа- цією, відповідною Загальноєвропейською Орга- нізацією, якщо вона є членом ЄАП, та будь- якими іншими професійними органами, призна- ченими Європейським Комітетом з Освітніх Стандартів для цієї мети. 5.3. Супервізія і навчальна терапія забезпечуються практикуючими психотерапевтами, чия освіта відповідає критеріям ЄСП, та іншими особами, яких може призначити ЄАП. 5.4. Освіта відповідає критеріям ЄАП для базової професійної підготовки і містить такі елементи: 5.4.1. Особистий Психотерапевтичний Досвід або його еквівалент. Під цим слід розуміти навчальний аналіз, влас- ний досвід та інші методи, що включають еле- менти саморефлексії та власної терапії. Трива- лість кожного окремого виду навчання не обо- в‚язково повинна співпадати в усіх методах (напрямках) психотерапії. Будь-яка підготовка міститиме заходи, які б забезпечили можли- вість тим, хто навчається, визначати та відпо- відно забезпечувати власну участь та внесок в психотерапевтичний процес, який вони прак- тикують, відповідно до специфіки методів (напрямків). 5.4.2. Вивчення теорії. Буде складатися з загальної частини універ- ситетської освіти або професійної підготовки та суто психотерапевтичної частини. Універси- тетська або професійна освіта, що веде до пер- шого університетського ступеня, або еквіва- лентна фахова кваліфікація з предметів, сто- совних до психотерапії, може враховуватись як частка загальної частини психотерапев- тичної освіти, але не може бути замінена чотирьохрічною специфічною психотерапев- тичною підготовкою. Специфічна підготовка повинна містити такі елементи: 5.4.2.1. Теорія розвитку людини протягом всього життєвого циклу, разом з сексуальним розвитком. 5.4.2.2. Розуміння інших психотерапевтичних підходів. 5.4.2.3. Теорія особистісних змін. 5.4.2.4. Розуміння соціальних аспектів психотерапії. 5.4.2.5. Теорії психопатології. 5.4.2.6. Теорії діагностики та інтервенції. 5.4.3. Практична підготовка. Буде містити достатню практику під постійною супервізією в рамках певного психотерапев- тичного методу (напрямку) і триватиме при- наймні 2 роки. 5.4.4. Робота в умовах установ охорони психічного здоров‚я або еквівалентний досвід. Ця робота повинна надати достатній досвід опрацювання психосоціальних криз та спів- праці з іншими спеціалістами в галузі охорони психічного здоров‚я. 6. Завершення освіти 6.1. На завершення семи років навчання кандидати повинні продемонструвати особисту, соціальну та професійну зрілість і зобов‚язаність працю- вати згідно з етичними вимогами їхньої Націо- нальної Атестаційної Організації. Національна Атестаційна Організація повинна визначити процедуру, згідно з якою ці якості будуть оціню- ватись навчальними організаціями. 6.2. Обов™язковим є проведення оцінки як теоретич- ної, так і практичної роботи. 6.3. Психотерапевт повинен бути членом професійної організації, визнаної Національною Спілкою, до- тримання етичних стандартів та процедур оскар- ження в якій вважається задовільним. 6.4. Психотерапевт повинен завершити базову профе- сійну підготовку в одній з акредитованих органі- зацій і поглиблене навчання в тій же або іншій акредитованій організації в рамках того ж на- прямку (методу). 7. Процедура апеляції 7.1. Якщо Національна Спілка відмовиться подавати для надання Сертифікату окремих кандидатів, які проходили навчання у методі (напрямку), науково визнаному ЄАП, і тих, що виконали всі вимоги освіти, Європейська акредитаційна організація, яка відповідає за цей метод (напря- мок), може вимагати розгляду цього питання в ЄАП. Якщо Національна Спілка діяла без дос- татніх підстав, ЄАП може позбавити її статусу Національної Спілки. 7.2. Якщо Загальноєвропейська Організація не ви- знає методи (напрямки) Освітньої Організації, визнаної Національною Спілкою, остання може вимагати розгляду цього питання в ЄАП. Якщо Загальноєвропейська Організація діяла без достатніх підстав, ЄАП може позбавити її статусу Загальноєвропейської Організації. 7.3. Освітні організації, не висунуті для акредитації Національною Спілкою, можуть, за відсутності відповідної Загальноєвропейської Організації, апелювати до Європейського Комітету з Освітніх Стандартів, який може висунути цю організацію, за дотримання всіх умов, для акредитації прав- лінням ЄАП. 8. Процедура визнання Європейського Серти- фікату з Психотерапії 8.1. Визнання ЄСП здійснюється за такою послідов- ністю. 8.2. Національна Спілка або, за її відсутності, відпо- відна конституйована національна організація, зголошуються до Європейського Комітету з Освітніх Стандартів ЄАП для отримання офі- ційного визнання в ЄАП як Національна Спілка. 8.3. Європейський Комітет з Освітніх Стандартів передає клопотання Національної Спілки в Правління ЄАП, яке остаточно затверджує це клопотання. 8.4. Національна Атестаційна Організація подає в Європейський Комітет з Освітніх Стандартів на кожну освітню установу, що має на меті підго- товку кандидатів в психотерапевти для надання ЄСП, відповідні матеріали, в яких вказуються напрямки (методи) психотерапії, визнані ЄАП. Подані матеріали повинні свідчити про відповідність навчальної програми критеріям, встановленим в ЄАП. 8.5. Подані матеріали освітньої програми, як прави- ло, узгоджуються Європейським Комітетом з Освітніх Стандартів з Загальноєвропейською організацією, яка курує відповідний напрямок (метод) психотерапії, і яка може вимагати спе- ціального незалежного наукового дослідження представлених критеріїв. 8.6. Європейський Комітет з Освітніх Стандартів, за дотримання всіх необхідних умов, рекомендує освітню установу для акредитації Національною Атестаційною Організацією. 8.7. Кваліфіковані і визнані в кожній країні психоте- рапевти, які хочуть клопотати про надання ЄСП, зобов‚язані офіційно звернутися в Національну Спілку з заявою, до якої необхідно додати копію документа, що підтверджує освіту у відповідній освітній установі, внесок та фотографію. 8.8. Якщо Національна Спілка вважає, що існують підстави клопотати про надання кандидатові ЄСП, вона зобов‚язана передати свою реко- мендацію в ЄАП. У цьому випадку ЄАП може: 8.8.1. уповноважити Національну Спілку визнати надання ЄСП; 8.8.2. відхилити клопотання; 8.8.3. вимагати додаткову інформацію, наприклад, документацію, що підтверджує освіту кандидата. 8.9. Незабаром будуть представлені спеціальні умови надання ЄСП офіційно визнаним практикуючим психотерапевтам (див. дод. 1). 9. Внесення імені посідача ЄСП у список і вилучення з нього 9.1. Правління ЄАП впроваджує процедуру, згідно з якою всі необхідні відомості про психотера- певта Љ посідача ЄСП будуть точно і з повною відповідальністю зареєстровані в списку. 9.2. ЄАП опублікує загальний список психотерапев- тів, або ж може розповсюдити його електронним чи іншими засобами, зробити доступним на вимогу. 9.3. Для відповідної оперативної модифікації списку Національні Спілки зобов‚язані негайно повідом- ляти ЄАП про вилучення психотерапевта з реєстру. 10. Умови перехідного періоду Введення нової професійної кваліфікації озна- чає, що необхідно визнати статус осіб, які прак- тикують. Це є особливо важливим ще й тому, що за впровадження ЄСП, посідання якого надає очевидні привілеї щодо професійного визнання, йдеться про особливу професійну якість. Спра- ведливим може бути наполягання, щоб деякі практикуючі психотерапевти довели, що набута ними освіта відповідає критеріям ЄСП, але це було б недоцільним щодо практикуючих психо- терапевтів, які вже визнані фахівцями в своїй галузі, але набули свою майстерність завдяки професійній діяльності. Це звична ситуація в нових напрямках (методах) або в країнах, де психотерапія перебуває у фазі інтенсивного роз- витку, і як є на цей момент в більшості східно- європейських країн. Психотерапевти, які отримали свій професійний досвід завдяки безпосередній практиці, а не на основі фахової освіти, визначаються як психо- терапевти перехідного періоду («grandparents»), а процес визнання їх фахових знань, набутих на практиці, називається перехідним періодом («grandparenting»). Практикуючі психотерапев- ти на стадії набуття освіти або одразу ж по її завершенні не підпадають під умови перехідного періоду, але можуть клопотати про ретроспек- тивне визнання їх у ЄАП. 10.1. Перехідні умови базуються на таких прин- ципових положеннях: 10.1.1. дотримання високого стандарту Європей- ського Сертифікату; 10.1.2. Національні Спілки підтримуватимуть ЄСП; 10.1.3. ЄАП за посередництвом Європейського Комітету з Освітніх Стандартів є найвищим органом щодо надання Сертифікату; 10.1.4. визнається експертна роль Загальноєвро- пейської Організації щодо контролю стан- дартів освіти в окремих напрямках (мето- дах) психотерапії; 10.1.5. беруться до уваги внутрішні інтереси і домовленості на рівні Національних Спілок; 10.1.6. країни, які не мають відповідної Національ- ної Спілки, не повинні бути позбавлені можливості надання Європейського Сер- тифікату. 10.2. Критерії перехідного періоду Необхідно: 10.2.1. щоб практикуючий психотерапевт мав дос- татні фахові знання в напрямку (методі) психотерапії, визнаному ЄАП; 10.2.1.1 визнання напрямку (методу) психотерапії здійснюється на підставі рекомендації відповідної Загальноєвропейської Організа- ції чи відповідного наукового комітету, або обох; 10.2.1.2. практикуючого психотерапевта рекомендує Національна Організація, визнана ЄАП, за умови розроблення нею національних процедур, які підпадають під означення «перехідний період» і зі схвалення Загаль- ноєвропейської Організації, яка репрезентує метод (напрямок), у якому працює психо- терапевт; 10.2.1.3. необхідні теоретичні знання та практичні вміння практикуючого психотерапевта в певному напрямку (методі) психотерапії повинні бути розглянуті національною орга- нізацією на підставі вимог, прийнятих в ЄАП; 10.2.1.4. така процедура може містити його перевір- ку, наприклад, інтерв‚ю визначеними для цього відповідальними особами з числа чле- нів професійної асоціації або ж обрання його цими особами в професійне товарист- во; 10.2.1.5. беруться до уваги публікації, які могли б підтвердити теоретичні знання; 10.2.1.6. практикуючий психотерапевт повинен мати певний стаж самостійної фахової діяльності протягом часу, який відповідає вимогам перехідного періоду, що вста- новлюється ЄАП; 10.2.2. щоб практикуючий психотерапевт осягнув ступінь фаховості, рівноцінний ступеню практикуючого психотерапевта, який отри- мав освіту за стандартами Європейського Сертифікату; 10.2.3. щоб практикуючий психотерапевт дотриму- вався етичних положень, встановлених ЄАП (див. дод. 2); 10.2.4. щоб була доведена недоцільність вимоги до практикуючого психотерапевта щодо проходження ним атестаційної процедури або отримання подальшої освіти. 10.3. Процедура. Якщо напрямок психотерапії визнаний, Націо- нальна Атестаційна Організація акредитована згідно з критеріями, означеними в п. 3.1., і процедури «перехідного періоду» узгоджені, Національна Спілка може подати список кандидатів для надання їм Європейського Сертифікату «перехідного періоду». З цього моменту кожній національній організації надається дворічний термін, протягом якого вона зобов™язана опрацювати всі документи за поданим списком своїх кандидатів «перехідного періоду». (Відлік цього терміну ведеться з моменту внесення в списки ЄАП першого кан- дидата від Національної Спілки, тобто з момен- ту першого подання). Наступні кандидати «пе- рехідного періоду» після завершення вказаного терміну не будуть розглядатися ЄАП. Тому Національним Спілкам рекомендується не пода- вати списків кандидатів «перехідного періоду» до того часу, поки всі національні процедури для цього не будуть достатньо відпрацьовані. Підготували від імені Європейського Комітету з Освітніх Стандартів автори: Еммі ван Дойрцен Професор психотерапії Міжнародний Університет Шіллера Лондон Відповідальна за зовнішні стосунки ЄАП Дігбі Тантам Клінічний професор психотерапії Університет Шеффілда Великобританія Голова Ради з Психотерапії Великобританії Рим, 29 червня 1997 р. Президент ЄАП 1996/97 Рікардо Цербетто Віце-Президент 1996/97 Гайнер Бартуска Віце-Президент 1996/97 Мішель Меньян Переклад здійснений в бюро Української Спілки Психотерапевтів, Львів, вул. Кульпарківська 95 Виконавці: Олександр Фільц Олександр Мироненко Наталія Бреславська Додаток 1. Основна інформація про вимоги до освіти ліцензованого психотерапевта в Федеральній Республіці Австрія (адаптовані до Європейського Сертифікату з Психотерапії) Частина ІІІ. Базове навчання з психотерапії проводиться при- ватними інститутами, психотерапевтичними школами та Університетом. Спеціальне навчання з психоте- рапії проводиться психотерапевтичними асоціаціями, визнаними Федеральним Міністерством Охорони Здоров‚я та Захисту Споживача. Такі школи (напрямки) психотерапії є науково визнаними Федеральним Міністерством Охорони Здоров‚я та Захисту Споживача: AP Аналітична Психологія AT Аутогенний Тренінг DG Динамічна Групова Психотерапія EA Екзистенціальний Аналіз EL Екзистенціальний Аналіз та Логотерапія IG Інтегративна Гештальттерапія GP Груповий Психоаналіз GTP Гештальттеоретична Психотерапія HY Гіпноз IP Індивідуальна Психологія KIP Кататимно-образна Психотерапія KP Клієнт-центрована Психотерапія PP Особистісно-центрована Психотерапія PA Психоаналіз PD Психодрама SF Системна Сімейна Терапія TA Трансактна Аналітична Психотерапія VT Біхевіоральна Терапія


HOME PAGE Go at the top of the pageA cura di Geko Sistemi