Клініка та терапія

ПАРТНЕРСТВО В ОХОРОНІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ™

Ю.П. Закаль, Б.П. Сувало


ПАРТНЕРСТВО В ОХОРОНІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ™ЯУкраїнсько-канадське партнерство в охороні психічного здоров™я у Львові було започатковане в 1994 році і розвивалося на основі обміну досвіду та спеціалістами між Львівською обласною пси- хіатричною лікарнею та партнерськими органі- заціями в Канаді. За період з 1995 по 1997 рр. Канаду відвідали 5 працівників лікарні, які мали змогу ознайомитися з наданням психіатричної допомоги у різних провінціях (Манітоба, Саска- чеван, Онтаріо). Результатом візитів було налаго- дження партнерських стосунків із Міністерством охорони здоров™я Саскачевану (К.Гіббонс), депар- таментом психіатрії Університету м.Торонто (проф.Д. Василенкі), департаментом психіатрії Саскачеванського Університету м.Саскатун (Р. Боуен), департаментом психіатрії провінції Мані- тоба, м.Вінніпег (В. Лебедин), провінцією Альбер- та Љ програма Медсестринство (К.Романюк, м.Едмонтон). Канадські партнери відвідали Україну в 1994 та 1996 рр. Метою взаємних візитів був обмін досвідом та обговорення перспектив розвитку партнерських стосунків щодо реформу- вання системи охорони психічного здоров™я в Україні. Основними напрямками співпраці є дитяча, підліткова та доросла психіатрія, геронтологія, реабілітація, психотерапія та психіатрія узалеж- нень. В перспективі зусилля обох сторін повинні бути спрямовані на реорганізацію психіатричної допомоги шляхом відкриття невеликих психіатрич- них відділень в загальномедичній мережі, перепро- філізації великих психіатричних стаціонарів з пере- несенням акцентів на позалікарняну амбулаторну мережу, переорієнтації сучасної системи диспан- серизації та лікування психічно хворих з розширен- ням надання такої допомоги в громадах. Для надання екстреної психіатричної допомоги необ- хідно організувати в районах та містах Центри кризових станів з круглодобовим функціонуванням Телефону довіри. Одним з важливих моментів реорганізації є розробка програми реабілітації, створення мережі відділень денного перебування, співпраця з недержавними організаціями, това- риствами родин хворих, групами самодопомоги, різ- ними фондами, організаціями релігійно-духовного та мистецького спрямування. Реалізація програм- них завдань вимагає запровадження програми підготовки лікарів загальномедичної мережі, які працюватимуть з психічно хворими на первинних етапах надання медичної допомоги, та перепрофілі- зації сестринських кадрів для роботи в психіатрії, а також додаткового фінансування окремих регіональних програм. Для розповсюдження досвіду в реформуванні системи охорони психічного здоров™я стало необхід- ним створення друкованого органу, який би висвіт- лював актуальні проблеми психіатрії, психотерапії та соціальної реабілітації, згромаджував навколо себе зацікавлених в реалізації партнерських про- грам, науковий потенціал України та закордон- них країн. В результаті українсько-канадського партнер- ства та за сприяння керівника програми Партнери в охороні здоров™я п. П. Шатц були створені Га- лицька Психіатрична Асоціація та науково-прак- тичний журнал. Запропонована нижче стаття передана для публікації п. Д. Василенкі з врахуванням її актуаль- ності для реформування існуючої системи надання психіатричної допомоги в Україні. У ній висвітлені основні етапи реформи служб психіатричної допомоги в Канаді, її переваги та недоліки. Ю.П. Закаль, Б.П. Сувало


HOME PAGE Go at the top of the pageA cura di Geko Sistemi